XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Zakres tematyczny

 1. Polityka rolna i strategie rozwoju obszarów wiejskich
 • kierunki i zasady funkcjonowania zielonej gospodarki,
 • istota i etapy przechodzenia od brown economy do zrównoważonej i zielonej ekonomii jako modelu zrównoważonego rozwoju,
 • identyfikacja wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych służących do oceny stopnia wdrażania zasad zielonej gospodarki,
 • finansowanie zielonej gospodarki,
 • dezagraryzacja obszarów wiejskich: turystyka, usługi, przedsiębiorczość
 1. Zielona gospodarka rolna
 • agrobioróżnorodność i zrównoważona produkcja żywności,
 • rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt,
 • innowacyjność, nowe technologie w gospodarce rolnej.
 1. Transformacja energetyczna
 • zielone innowacje na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej,
 • efektywność energetyczna (m.in.. rolnicze źródła energii, zielona energia i źródła odnawialne).
 1. Społeczne aspekty zielonej ekonomii
 • zarządzanie rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich,
 • zielone miejsca pracy,
 • sprawiedliwość międzypokoleniowa i międzyregionalna,
 • zwalczanie ubóstwa i wykluczenie społeczne,
 • procesy demograficzne,
 • turystyka zrównoważona.
 1. Ochrona środowiska
 • ochrona bioróżnorodności i zapobieganie degradacji środowiska,
 • zrównoważone i efektywne zużycie zasobów,
 • bezpieczeństwo zasobów wody.