XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Zgłoszenia

(NIP, nazwa i adres instytucji lub imię i nazwisko oraz adres w przypadku wpłaty indywidualnej) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot dokonał wpłaty na konto UKW. Fakturę VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT wystawiamy na żądanie, zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. Jeżeli wpłaty dokona osoba fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucję (pracodawcę osoby fizycznej) do żądania o fakturę, przesłanego niezwłocznie po wpłacie, należy dołączyć kartę zgłoszenia (skierowanie) z instytucji (pracodawcy) podpisane przez upoważnioną osobę do reprezentowania ww. instytucji. Żądanie takie można kierować na adres e-mail: seminariumgeografiiwsi@ukw.edu.pl

Uczestnictwo w obradach XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Forma wystąpienia podczas XXXVIII Seminarium Geografii Wsi*

(max. do 1800 znaków)

Wyrażam zgodę